دوره‌های یافت شده : [ کلمه کلیدی : لقمه های خوشمزه انگلیسی ]

Speak better- مجموعه اول نقدی

Speak better- مجموعه اول

در این دوره یک مجموعه جذاب دیگری را تحت عنوان speak better تهیه نمودیم. این مجموعه که شامل تصاویر و فایل های صوتی است حدود 300 واژه، اصطلاح یا عبارت ا...

فایل‌های یافت شده : [ کلمه کلیدی : لقمه های خوشمزه انگلیسی ]

شناسه های مقدار یا تعداد | قسمت اول

در این قسمت از پادکست های مجموعه آموزشی لقمه های خوشمزه انگلیسی به شناسه های مقدار یا تعداد خواهیم پرداخت. شناسه مقدار یا تعداد یک کلمه یا یک عبارت اس...

شناسه های مقدار یا تعداد | قسمت دوم

در پادکست دوم از سری شناسه های مقدار یا تعداد در مورد lots of و a lot of به معنای تعداد یا مقدار زیادی صحبت خواهیم کرد. هم a lot of و هم lots of در...

شناسه های مقدار یا تعداد | قسمت سوم

در ادامه مبحث تعداد یا مقدار بعد از some و a lot of و lots of به شناسه a little به معنی «مقداری، کمی»می رسیم. شناسه a little تا حدودی به s...

کاربرد آینده استمراری در مکالمه انگلیسی

آینده استمراری: فعل زمان آینده استمراری به صورت will be doing می باشد. مهم ترین کاربردهای این زمان عبارتند از : برای بیان عملی که در آینده ان...

کاربرد آینده کامل در مکالمه انگلیسی

آینده کامل: فعل آینده کامل به صورت will have done می باشد. این زمان کامل شدن عمل یا حالتی را در آینده بیان می کند یعنی نشان می دهد که در زمان معینی...

چگونه آرزو کنیم؟

آرزو کردن (wish): در زبان انگلیسی برای بیان آرزو از عبارت I wish (ای کاش) استفاده می شود. I wish I had a better job.  ای کاش شغل بهتری داش...

کاربرد so و such در مکالمه زبان انگلیسی

:So & Such   انگلیسی زبان­ها اغلب کلمه so را قبل از صفت یا قید به کار می‌برند و بدین وسیله معنای صفت یا قید را تقویت می‌ک...

کاربرد used to در زبان انگلیسی

:Used to از فعل use to (do) برای بیان عمل یا حالتی استفاده می‌شود که در گذشته به طور منظم انجام می‌شده و یا در گذشته مدتی ادامه داشته است...

وجه سببی

وجه سببی: وجه سببی برای بیان عملی به کار می‌رود که خودمان نمی‌خواهیم یا نمی‌توانیم آن را انجام دهیم و لذا ترتیبی می‌دهیم که شخص...

عبارتهای بیان کننده هدف و منظور

عبارت های بیان کننده هدف و منظور (Clauses of purpose):   برای بیان هدف و منظور کلی (مثلاً کاربرد یک وسیله یا دستگاه) از حرف اضافه for...

جملات شرطی نوع اول

جملات شرطی (Conditionals): جمله شرطی جمله‌ایست که وقوع عملی را بیان می‌کند به شرط آنکه عمل دیگری انجام شود. به عبارت دیگر وقوع یک عمل مشر...

جملات شرطی نوع دوم

شرطی نوع دوم (Second conditional): این نوع جمله شرطی، حال غیرواقعی (present- unreal) نامیده می‌شود. شرطی نوع دوم مربوط به زمان حال (و زمان آین...