فایل‌های آموزشی

- هر ویدیو شامل محتوایست که باعث افزایش سطح زبان شما میشود

پادکست- phrasal verbs- قسمت دوم

افعال دو کلمه‌ای جدا شدنی : الف: در این نوع افعال معمولا معنی فعل  بعد از ترکیب شدن با حرف اضافه  کاملآ تغییر می‌کند. یعنی معنی...

پادکست - افعال دوکلمه ای (phrasal verbs) - قسمت اول

در زبان انگلیسی فعل مرکب، فعل دو کلمه‌ای، فعل دو قسمتی یا فعل دو بخشی ( phrasal verb ) به عبارت یا گروه‌واژه‌ای اشاره دارد که شامل یک ف...

I clean forgot

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح i clean forgot آشنا می کنیم. A: Why didn't you call me back? B: I clean forgot. You Know, I had...

Side with sombody

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح Side with sombody آشنا می کنیم. A: Why is that you always side with him when he and I argue? B: I n...

be poles apart

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح be poles apart آشنا می کنیم. A: Why are you arguing all the time? you argue over everything. B: We d...

on purpose

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح on purpose آشنا می کنیم. A: Do you think Tom opened your let by mistake? B: If you ask me. He did it...

on the spot

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح on the spot آشنا می کنیم. A: I can't believe my eyes. I haven't seen you for about five years....

Fly off the handle

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح Fly off the handle آشنا می کنیم. A: Are you going to tell Tom that we've lost that big order? B: N...

in no time

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح in no time آشنا می کنیم. A: I don't know how fill out this application form. B: Give it to me. I...

once and for all

در مکالمه زیر شما را با معنی و مفهوم اصطلاح once and for all آشنا می کنیم. A: They are really sorry they hurt you.      they...

پیشنهادات

- دوره زیر پیشنهاد ما به شما برای حرفه‌ای‌تر شدن در زبان انکلیسی است

نکاتی در مورد اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش | قسمت چهارم

نکته ای که باید به آن توجه کنیم این است که غیرقابل شمارش بودن یا نبودن یک اسم، مطلق نیست. بعضی از موارد یک اسم می تواند هم قابل شمارش و هم غیرقابل شما...

کاربرد so و such در مکالمه زبان انگلیسی

:So & Such   انگلیسی زبان­ها اغلب کلمه so را قبل از صفت یا قید به کار می‌برند و بدین وسیله معنای صفت یا قید را تقویت می‌ک...

نکات پیشرفته در مورد جملات شرطی | قسمت اول

نکات پیشرفته در مورد جملات شرطی:   عبارت‌های (that) Suppose (فرض می‌کنیم)، supposing (that) (فرض کنیم) و imagine (that) (فر...

جملات شرطی نوع سوم

شرطی نوع سوم (Third conditional): شرطی نوع سوم گذشته غیرواقعی (Past- unreal) نامیده می‌شود. این جمله شرطی نیز مانند شرطی نوع دوم بیانگر یک عمل...