در عصر هجوم اطلاعات باهوش‌تر باشیم

اشتراک گذاری این صفحه

در عصر هجوم اطلاعات باهوش‌تر باشیم.

در عصر تکنولوژی زندگی می‌کنیم. تنها با فشردن یک دکمه می‌توان به اطلاعات گسترده‌ای دست پیدا کرد. با در نظر گرفتن این واقعیت مجموعه  داده‌های نامحدود به آسانی در دسترس هستند. با این حال در جستجو برای هر موضوع یا تحقیقات آنلاین اغلب ما با هجوم اطلاعات بیش از اندازه مواجه می‌شویم و این امر نه تنها از لحاظ ذهنی خسته‌کننده است بلکه بسیار گیج‌کننده بوده و رشته‌ی افکار را در دراز مدت بهم می‌ریزد.

برای جلوگیری از برهم‌ریختگی افکار باید در هنگام جستجو انتخابی عمل کنید و مهارت‌هایی که کمک می‌کنند تا هدفمندتر و با بینش بهتر فکر کنید را بیاموزید.

حال چطور می‌توان با ذکاوت بیشتری فکر کرد و مناسبترین مطالب را از میان حجم عظیمی از اطلاعات انتخاب کرد؟ چند روش را به شما پیشنهاد می‌کنم.

 

Be Smarter In The Age Of Information Overload

We live in the digital age, where we can access huge swathes of information with the single click of a button. Given the fact that access to these data-sets is unrestricted, however, we are often exposed to an information overload whenever we research a specific subject or search query online. This can not only be mentally exhausting, but it also confuses and fragments our thinking over time.

To negate this, you will need to be selective when browsing an overload of information and adopt skills that will enable you to think with greater purpose and clarity.

How to think Smarter in the Age of Information Overload

With this in mind, how exactly can begin to think smarter and become more selective in the age of information overload? Here are some ideas:

englishmorsels-Smarter-In-The-Age-Of-Information-Overload7.jpg

 

1. در نظر گرفتن هدفی مشخص در هنگام جستجوی اطلاعات در اینترنت

 یکی از اولین و تقریباً مهمترین مواردی که باید در نظر گرفت، مشخص کردن هدف در هنگام جستجو برای اطلاعات در اینترنت می‌باشد. بدون هدف مشخص، فرد از مواجه سریع با اطلاعات فراوان، متضاد و متنوع دستپاچه و سردرگم می‌شود. در وحله اول با در نظر گرفتن هدف کلی در ذهن و مشخص کردن دقیق جزئیاتی که به دنبال آن می‌گردید می‌توانید مجموعه داده‌های بدست آمده را به خوبی مدیریت کنید.

برای امر تهیه نقشه‌ی ذهن می‌تواند بسیار سودمند باشد. نقشه‌ی ذهن بازنمایی بصری از افکار و روند فکر شما را فراهم می‌آورد. این نقشه را پیش از جستجوی اطلاعات تهیه کرده و در تمام مدت جستجو آن را در نظر داشته باشید.

 

1. Maintain a clear Objective when looking for information Online

This is the first and arguably most important point, as without a clear objective when browsing online you will quickly become overwhelmed by excessive and often conflicting information. By maintaining a big picture in your mind at all times and determining precisely what you are looking for in the first place, you can cope with even the most significant of data-sets.

This is where mind maps can prove exceptionally useful, as they provide a visual representation of your thoughts and individual thinking processes. Try this before you begin to search for data, and keep in mind at all times while surfing online.

englishmorsels-Smarter-In-The-Age-Of-Information-Overload.jpg

 

2. به همه‌ی اطلاعاتی که در حین بررسی می بینید توجه نکنید

یکی دیگر از مسائل مهمی که باید در جستجوی اطلاعات در نظر بگیرید عدم توجه به همه‌ی داده‌های یافت شده می‌باشد خصوصاً وقتی با داده‌های گسترده یا متضاد روبرو می‌شوید. اگر بنا بود هر آنچه که درباره ی یک موضوع می خوانید را باور کنید، رسیدن به یک نتیجه‌ی جامع و محکم یا اتخاذ هرگونه تصمیم نهایی تقریباً امری ناممکن می شد.

شرایطی که به آن اشاره کردم تقریباً در مورد اکثر موضوعات معروف صادق می‌باشد. موضوعات داغِ مورد بحث اغلب افکار را چند پاره کرده و هیجان زیادی را در فرد ایجاد می‌کنند. وقتی با چنین اطلاعاتی روبرو می‌شوید باید بکوشید مناسبترین داده ها را شناسایی و بررسی کرده و با در نظر گرفتن هدف اولیه‌تان یافته‌های خود را با شرایط پیرامونی تطبیق دهید.

 

2. Do not give Attention to all the Information you review

This is another important point, especially when confronted with vast or conflicting data-sets. If you were to believe everything that you were to read on a specific topic, you would find it almost impossible to arrive at any firm conclusions or make an informed decision.

It is particularly true on popular or widely discussed topics, which often divide opinion and elicit strong emotions. When confronted with such information, you must strive to identify and evaluate the most relevant data and apply your findings to your own, personal circumstances, while also keeping a primary objective in mind.

englishmorsels-Smarter-In-The-Age-Of-Information-Overload2.jpg

 

3. دائماً یافته‌ها را باهم مطابقت داده و یکپارچه کرده تا از شکاف مفاهیم جلوگیری کنید

هنگامیکه از منابع مختلف اطلاعات جمع آوری می کنید تطابق و پایداری روند استدلال موجود میان مطالب کار دشواری خواهد بود. به همین علت بسیاری از مردم بعنوان مثال در هنگام خرید بیمه‌ی خانه از وب‌سایت‌ها با منابع جامع سنجش استفاده می‌کنند زیرا این وب‌سایت‌ها مجموعه‌های گسترده‌ای از داده‌ها را با هم ادغام کرده و به صورت یکپارچه در اختیار خواننده قرار می‌دهند.

وب‌سایت‌های سنجش جامع بدون در نظر گرفتن حجم اطلاعات ، بررسی داده‌ها را آسان‌تر می‌کنند. اگر به این وب‌سایت‌ها دسترسی ندارید باید به جای آن با روشی معین به نظم‌بخشی و تطبیق داده‌ها پرداخته و از شکاف اطلاعات و مهمتر از آن شکاف در درک مفاهیم هر مطلب جلوگیری کنید.

3. Keep Integrating Data to Avoid Gaps in Knowledge

When drawing data from different sources, it can be hard to maintain a consistent flow or thought process. This is why so many people use comprehensive comparison sites and resources when shopping for home insurance, as these pages combine huge swathes of information within a single location.

This makes it far easier to process data, no matter how much information is included. If you cannot access such resources, you must instead focus on integrating data in an organized and practical manner, helping to avoid any gaps in knowledge and more importantly understanding.

englishmorsels-Smarter-In-The-Age-Of-Information-Overload3.jpg

 

4. حفظ ذهنی باز و هدفمند در حین بررسی اطلاعات

تا به اینجا درباره ی اهمیت گزیده‌خوانی داده‌های بدست آمده از جستجوهای اینترنتی صحبت کردیم اما هدفمند بودن نیز حائز اهمیت می‌باشد. در هنگام مطالعه‌ی اطلاعات باید هدف کاملاً واضحی را مشخص کنید. برخی افراد تمایل بیشتری دارند اطلاعاتی را جستجو کنند که مرتبط با یک سیستم اعتقادی خاص و مورد تاییدشان است.

این روش موجب تحریف و سوگیری یافته‌ها شده و می‌تواند در ناخودآگاه خواننده ابهاماتی ایجاد کند. بنابراین الزامی است در هنگام جستجوی اطلاعات ذهن متمرکز، هدفمند و بدون سوگیری باشد. اگر در حین جستجوی مطالب به دنبال داده‌هایی فراتر از تفکر شخصی خود باشید دانش شما ارتقاء یافته و می‌توانید تصمیمات بهتری را در انتخاب اطلاعات مناسب اتخاذ کنید.

 

4. Maintain an Open and Objective Mind when Processing Information

We have already touched on the importance of being selective when browsing data, but it is also important that you are objective. While you will need to determine a clear objective when reading information, people also tend to seek out data that relates to a specific belief system or values they hold dear.

This creates bias and can cloud the subconscious mind, so you must maintain and open and objective outlook when browsing online. If you can search for information beyond your subjective, you will achieve far greater knowledge and use this to execute more informed decisions.

englishmorsels-Smarter-In-The-Age-Of-Information-Overload4.jpg

 

5. برای پیشگیری از تجمع بیش از اندازه‌ی اطلاعات، هر چند وقت یکبار به ذهنتان استراحت دهید

بررسی اطلاعات اینترنتی به نوعی همانند کار کردن یا انجام کارهای کامپیوتری است. خیره شدن به صفحه‌ی مانیتور و تشعشعات آن ممکن است در درازمدت موجب خستگی ذهنی شود با این حال انباشته شدن اطلاعات زیاد نیز رسیدن به هدف و نتیجه را سخت تر خواهد کرد.

به منظور پیش گیری از خستگی ذهن بهتر است هر چند وقت یکبار وقفه ای در جستجو ها داشته و استراحت کنید تا ذهن قوای خود را بازیافته و دقتتان حفظ شود. تکنیک عملیاتی پُمُدُرو کمک می کند بتوانید فواصل استراحتی را رعایت کنید. این تکنیک کاربر را ترقیب کرده بازه های زمانی 25 دقیقه ای را صرف کار کردن و 5 دقیقه برای استراحت در نظر بگیرد (و این چرخه ادامه پیدا می کند).

 

5. Give your Brain Regular Breaks to Avoid Information Overload

In many ways, processing data online is similar to working or completing tasks on a computer. The glare from the screen and the focus required to complete these tasks can cause mental fatigue over time, however, overwhelming your thought processes and making it extremely difficult to achieve your goals.

This is why it is important to take regular breaks from the screen, as this enables you to refresh the mind and maintain your mental sharpness. The Pomodoro Technique of operating can help you to implement this strategy, as it encourages you to work in intense segments of 25 minutes before enjoying five minutes downtime (and then repeating this process).

englishmorsels-Smarter-In-The-Age-Of-Information-Overload5.jpg

 

6. سازمان دهی اطلاعات دریافتی به منظور تفکر عمیق تر

انباشتگی بیش از اندازه ی اطلاعات، بسیاری از دانشمندان را تشویق کرد تا مطالعاتی در این باره انجام دهند. نتایج بدست آمده نشان داد سازماندهی اطلاعات دریافتی می‌تواند بسیار اثر بخش باشد. سازماندهی موفق و یکپارچگی مطالب به بررسی اطلاعات و تشخیص داده های مهم در درک درست مطالب کمک شایانی می‌کند.علاوه بر این برای سازماندهی اطلاعات مورد بررسی و شفاف سازی می توانید وب سایت ها ی مورد نظرتان را اولویت بندی کنید.

عملکردهای پیشنهاد شده به مغز کمک می کند تا تمامی اطلاعات ریز و درشت را بررسی کرده و این امکان را می دهد تا پیش از انتخاب و مطالعه‌ی عمیق‌تر، اطلاعات را به صورت علمی سازماندهی کنید.

 

6. Structure the Information you receive to Read Less and Think deeper

Information overload has encouraged numerous scientific studies, with the majority finding that the structure of the information we receive is extremely impactful. The successful structuring and integration of data helps us to process information and identify critical details, enabling us to build knowledge successfully.

In addition to being able to structure the data that you process to provide clarity, you can also priorities websites that require you to click-through to access different data-sets. This website detailing the history of the Wimbledon tennis tournament offers a relevant case in point, as it is clearly separated into different categories and allows users to click-through to access data on players, facts and records.

This forces your brain to process small pieces of data and sub-headings before choosing which sections to explore further, enabling you to access and structure information in a knowledgeable manner.

englishmorsels-Smarter-In-The-Age-Of-Information-Overload8.jpg

 

 

امیدوارم مراحل فوق کمک کند تا هوشمندانه تر فکر کرده و در بررسی اطلاعات آنلاین دچار زحمت نشوید. عملکردهای اشاره شده در بالا میتواند از افتادن در تله های اطلاعات نادرست جلوگیری کرده و عملکرد سنجیده در هنگام مرور مطالب را به مغز آموزش می دهد.

 

Hopefully, these steps will help you think smarter and not harder when processing information online. This should ensure that you avoid the pitfalls of information overload and tech your brain to be more selective when reviewing data.

 

پیشنهادات

- مقالات زیر پیشنهاد ما به شما برای حرفه‌ای‌تر شدن در زبان انگلیسی است

سرطان مشکلی روبه رشد در سراسر دنیا

سرطان مشکلی روبه رشد در سراسر دنیا. درحالیکه  نرخ سرطان  در ایالات متحده و سایر کشورهای پردرآمد رشدی نزولی داشته، به نظر می‌رسد تصویر جهانی آن وضعیت غم انگیزتری را نشان می‌دهد. در...

انواع کالوکیشن- قسمت چهارم

Verbs and expressions with prepositions: افعال و اصطلاحاتی که با حروف اضافه همراه می شوند. Some verbs collocate with particular prepositional expressions. بعضی افعال با عبارات اضافه­ ی خا...

ساعاتی که نیمه شب از خواب برمی‌خیزید نشان دهنده‌ی وضعیت سلامت و عاطفی شما است.

ساعاتی که  نیمه شب از خواب برمی‌خیزید نشان دهنده‌ی وضعیت سلامت و عاطفی شما است. توصیه می شود  نیمه شب بیدار شدن های مکرر را نادیده نگیرید شاید هشدار دهنده ی اشکالی در سیستم جسما...

یازده نکته‌ی مهم برای رفتن به پیک نیک خانوادگی

یازده نکته‌ی مهم برای رفتن به پیک نیک خانوادگی پیک نیک خانوادگی یعنی اوقات کیفی که اعضاء خانواده در کنار هم سپری می‌کنند. خاطرات و تجربیاتی که از این پیک نیک‌ها و مسافرت‌های تفر...

دیدگاه‌های ارزشمند شما

برای ثبت نظر نیاز است که ابتدا وارد وبسایت شوید. در صورت عدم عضو ابتدا عضو وبسایت شوید
هنوز هیچ کامنتی ثبت نشده . شما اولین نفر باشید !